ဘဏ် ၃ ဘဏ်ကို ဒေဝါလီ ခံစေခဲ့သည့် ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်